تامین تجهیزات خاص زیمنس

1000009

محصول جدید

101 تومان

اطلاعات بیشتر

   
Air Duct Housing    
A5Q00021362 FDBZ292 FDBZ292  Air sampl.smoke det. unit basis
A5Q00021363 FDBZ292-AA FDBZ292-AA  Air flow tube, length 600mm
A5Q00021364 FDBZ292-AB FDBZ292-AB  Air flow tube, length 1500mm
A5Q00021366 FDBZ292-AC FDBZ292-AC  Air flow tube, length 2800mm
A5Q00021367 FDBZ292-AD FDBZ292-AD  Sealing set
Installation, commissioning and service tools    
A5Q00021369 FDBZ292-AF FDBZ292-AF  Mounting device
BPZ:3669511001 LE 3 LE 3  detector test lamp
ASD (Aspirating Smoke Detection)    
S54333-F15-A1 FDA221 FDA221  Aspirating Smoke Detector (5S)
S54333-F17-A1 FDA241 FDA241  Aspirating Smoke Detector (8H)
Adressible EX elements    
S54329-F4-A1 FDCL221-Ex Line adapter (EX)
S54329-F10-A1 FDCH222 Installation box
S54329-F5-A1 FDM223-Ex Manual call point complete
S54329-F7-A1 FDOOT241-A9-Ex Multi-sensor smoke det.
S54329-F8-A1 OOH740-A9-Ex Multi-sens. smoke detector
BPZ:5644780001 TS35 (length 122mm) u-suppport rail TS 35 Pos.5 LG=122mm A=4
BPZ:5644230001 TS35 (length 288 mm) u-support rail TS 35 Pos.13 LG=288mm
S54370-F4-A1 FDAI92-Ex Alarm indicator - Surface
S54370-F6-A1 FDAI93-Ex Alarm indicator - Flush