شستی تخلیه

firekala release

شستی تخلیه (Manual Release) برای تخلیه ی دستی سیستم های اطفای حریق مورد استفاده قرار می گیرد. این شستی عموما به رنگ زرد می باشد.